Περιγραφή

Περιγραφή

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ προσφέρει δύο εισαγωγικές προπτυχιακές κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

Στόχοι

 • Παρέχει θεωρητική γνώση και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών ώστε να μπορούν να εργαστούν παραγωγικά και αποτελεσματικά σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
 • Προετοιμασία και επικέντρωση στις επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτεί η σύγχρονη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 • Ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση:

 • Να εργάζονται παραγωγικά και αποτελεσματικά σε ομάδες, να εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές και να αξιοποιούν την τεχνολογία για την υλοποίηση των καθηκόντων τους
 • Να αποκτήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν και να συνεργάζονται σε επιχειρηματικό περιβάλλον με χρήση όλων των μέσων επικοινωνίας
 • Να αναγνωρίζουν, κατανοούν και αναλύουν τις έννοιες που σχετίζονται με τη διοίκηση Επιχειρήσεων (Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Επικοινωνία, Μάρκετινγκ, Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Διοίκηση Λειτουργιών κ.ά.)
 • Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας για τη διαχείριση και επεξεργασία των πληροφοριών για την υποστήριξη της διαχείρισης των επιχειρησιακών λειτουργιών και τη λήψη αποφάσεων
 • Να σχεδιάζουν και να περιγράφουν τις λειτουργίες των επιχειρήσεων και οργανισμών και να προτείνουν δράσεις αναβάθμισής τους
 • Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που υλοποιούν και να προτείνουν στρατηγικές μελλοντικής ανάπτυξης σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 • Να αναγνωρίζουν και αναλύουν την οργανωσιακή συμπεριφορά των Συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και να εφαρμόζουν συστημικές προσεγγίσεις για την αποτίμηση και εφαρμογή ολιστικών δράσεων
 • Να αναγνωρίζουν την προστιθέμενη αξία που επιφέρει η αξιοποίηση της καινοτομίας και να διαχειρίζονται την ενσωμάτωσής της στο λειτουργικό και παραγωγικό μοντέλο των επιχειρήσεων.
Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Στόχοι

 • Παροχή θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ώστε να μπορούν να καταλάβουν διοικητικές θέσεις και θέσεις ευθύνης
 • Προετοιμασία και επικέντρωση στις επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτεί ο κλάδος των Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 • Ανάπτυξη των ηγετικών Ικανοτήτων για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση:

 • Να εργάζονται παραγωγικά και αποτελεσματικά σε Ομάδες σε τουριστικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις φιλοξενίας
 • Να αποκτήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν και να εργάζονται σε διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον με χρήση όλων των μέσων επικοινωνίας
 • Να αναγνωρίζουν, κατανοούν και αναλύουν τις έννοιες και τα θεωρητικά πλαίσια που σχετίζονται με τη διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Ανθρώπινοι πόροι, Επικοινωνία, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό, Τουριστικό Δίκαιο, Διοίκηση Λειτουργιών, κλπ)
 • Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας για τη διαχείριση και επεξεργασία των πληροφοριών για τη υποστήριξη της διαχείρισης και διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων και τη λήψη αποφάσεων
 • Να σχεδιάζουν και να περιγράφουν τις λειτουργίες των τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας και να προτείνουν δράσεις αναβάθμισής τους
 • Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων και δράσεων που υλοποιούν και να προτείνουν στρατηγικές για την μελλοντική ανάπτυξης στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον του τουριστικού κλάδου
 • Να αναγνωρίζουν και αναλύουν την οργανωσιακή συμπεριφορά των Συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και να εφαρμόζουν συστημικές προσεγγίσεις για την αποτίμηση και εφαρμογή ολιστικών δράσεων

Log In

Create an account