Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Προϋποθέσεις για πτυχιακή εργασία:

–          Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τα 3/4 των μαθημάτων (30 μαθήματα)

–          Να έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας για διοικητικά στελέχη»

–          Να είναι εγγεγραμμένοι στο Η εξάμηνο σπουδών

–          Να κάνουν αίτηση στη Γραμματεία για να εκδοθεί βεβαίωση  ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για ανάληψη πτυχιακής εργασίας, προκειμένου να την προσκομίσουν στον επιβλέποντα καθηγητή (η βεβαίωση θα πρέπει να υπάρχει πριν ο φοιτητής επικοινωνήσει με τον Καθηγητή)

–          Αιτήσεις για ανάληψη πτυχιακής μπορούν να υποβάλλουν την περίοδο των εγγραφών του εξαμήνου και το αργότερο έως ένα μήνα μετά την λήξη των ανανεώσεων των εγγραφών από τη Γραμματεία ΑΙΤΗΣΗ

–       Παράλληλα με την αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας οι φοιτητές υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των ποινών που επιβάλλονται σε περίπτωση λογοκλοπής  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Έγκριση πτυχιακής εργασίας:

–          Όλοι οι φοιτητές ακολουθούν τον Κανονισμό πτυχιακής για τελική έγκριση και παρουσίαση της, ανεξάρτητα αν η δήλωση της πτυχιακής έγινε πριν από τη δημοσίευση του κανονισμού

–          Εφόσον ο επιβλέπων καθηγητής θεωρήσει ότι η πτυχιακή εργασία είναι επαρκής και πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ενημερώνει το φοιτητή ότι μπορεί να προχωρήσει στην επίσημη υποβολή της. Στη συνέχεια εισηγείται γραπτώς προς τον Πρόεδρο του Τμήματος τη Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής από μέλη Ε.Π. του Τμήματος για την αξιολόγησή της. Η αίτηση του φοιτητή για την υποβολή της πτυχιακής εργασίας, στην οποία περιλαμβάνεται η έγκριση του επιβλέποντος και η εισήγηση για την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση επισυνάπτονται ένα (1) αντίτυπο της πτυχιακής εργασίας και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή (σε μορφή word και όχι σε μορφή pdf) καθώς και την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας (σε ένα αντίγραφο) σε ηλεκτρονική μορφή (powerpoint)   ΑΙΤΗΣΗ

–          Στο τέλος της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται ενυπόγραφα το ακόλουθο κείμενο:  «Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι δε πηγές που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον».   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 Παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας

–          Ο Πρόεδρος του Τμήματος με απόφασή του σε συνεργασία με τον επιβλέποντα Καθηγητή καθορίζει την ημερομηνία παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας ή και άλλων εργασιών μέσα στο χρόνο των μαθημάτων ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής (άρθρο 18, παρ. 7). Την παρουσίαση αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη Ε.Π. και οι φοιτητές της Σχολής.

Ιδρυματικό Αποθετήριο

Μετά την παρουσίαση της πτυχιακής ο φοιτητής μεριμνά για την εισαγωγή της πτυχιακής στο αποθετήριο και στη συνέχεια να λάβει από τη βιβλιοθήκη βεβαίωση και να την καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος. Για πτυχιακές που θα παρουσιαστούν μετά 1/01/2016 είναι υποχρεωτικό να καταθέτουν την βεβαίωση στη Γραμματεία προκειμένου να κάνουν αίτηση για πτυχίο. Για περισσότερες οδηγίες: http://lib.teipir.gr/Okeanis

Συνοπτικές Οδηγίες της Διαδικασίας Κατάθεσης

Οδηγίες Χρήσης Ιδρυματικού Αποθετηρίου

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Επιτροπή Πτυχιακής Εργασίας

Μοίρα Πολυξένη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος επιτροπής

Σαμαντά Ειρήνη, Επ. Καθηγήτρια, Μέλος επιτροπής

Καλαντώνης Πέτρος, Επ.Καθηγητής, Μέλος Επιτροπής

Γαρουφάλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εφαρμογών, Μέλος Επιτροπής

Log In

Create an account