Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2017-2018
Α. Οι κατατάξεις των πτυχιούχων ΚΑΤΕΕ – Τ.Ε.Ι. και Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. στο Τμήμα Δ/σης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν σε ποσοστό 12% του συνολικού αριθμού των εισαγομένων ανά κατεύθυνση κατά το αυτό έτος στο εν λόγω Τμήμα.
Β. Η επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων θα γίνει αποκλειστικά με εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.
Γ. Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι θα είναι διαφορετικά για τις δυο εισαγωγικές κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα:
Για την εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων
  1. Μικροοικονομική
  2. Ιδιωτικό Δίκαιο
  3. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Για την εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
  1. Μικροοικονομική
  2. Δίκαιο
  3. Τουρισμός
Δ. Η ύλη του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος είναι:
Για την εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων
(1) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
 1.Διακρίσεις Επιχειρήσεων
2.Επιχειρηματικό Περιβάλλον
3.Διοίκηση και Διοικητική (Taylor, Fayol, MaxWeber,         McGrecor)
4.Διαδικασία Προγραμματισμού
5.Λήψη αποφάσεων
6.Βασικές λειτουργίες Επιχειρήσεων (εφοδιασμού Μάρκετινγκ, Χρηματοδοτική-Ανθρώπινων Πόρων)
 (2) Μικροοικονομική
1.        Βασικές έννοιες: οικονομική επιστήμη και οικονομικό σύστημα. Προβλήματα οικονομικής οργάνωσης. Οι κυριότεροι στόχοι των σύγχρονων κοινωνιών. Χαρακτηριστικά των σύγχρονων οικονομικών συστημάτων. Οι παραγωγικοί συντελεστές.
2.       Οι αγορές προϊόντων: ζήτηση και προσφορά. Ισορροπία προσφοράς – ζήτησης και προσδιορισμός τιμών. Μεταβολές της τιμής της ισορροπίας. Κρατική παρέμβαση στον προσδιορισμό των τιμών. Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς. Πρακτικές εφαρμογές της ελαστικότητας. Ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς με την παραδοσιακή θεωρία της χρησιμότητας.
3.       Θεωρία της παραγωγής: Η συνάρτηση παραγωγής. Η παραγωγή στο βραχυχρόνιο διάστημα. Η παραγωγή στο μακροχρόνιο διάστημα.
4.       Η Θεωρία του κόστους παραγωγής: Η έννοια του κόστους. Το κόστος παραγωγής στο βραχυχρόνιο και στο μακροχρόνιο διάστημα. Οικονομίες και αντιοικονομίες μεγέθους.
5.       Μορφές αγοράς: Βασικά υποδείγματα αγοράς. Τιμές και παραγωγή σε πλήρη ανταγωνισμό. Τιμές και παραγωγή στο μονοπώλιο. Τιμές και παραγωγή στο ολιγοπώλιο. Τιμές και παραγωγή στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό.
6.       Οι αγορές για παραγωγικούς συντελεστές: Η αμοιβή των συντελεστών παραγωγής.
(3)  Ιδιωτικό Δίκαιο
Δίκαιο- ηθική-εθιμοτυπία
Διαίρεση του Δικαίου
Πηγές – Διακρίσεις του νόμου
Ισχύς του νόμου- Κατάργηση του Νόμου
Ιεραρχική θέση των κανόνων
Το έθιμο – Η ερμηνεία των κανόνων δικαίου
Το ιδιωτικό δίκαιο και οι διακρίσεις του
Οι θεμελιώδεις αρχές του Αστικού Δικαίου
Τα φυσικά πρόσωπα
 Ικανότητες -Έναρξη και λήξη -Οι καταστάσεις των προσώπων
Νομικά πρόσωπα
Γενικά περί νομικών προσώπων –Σωματείο- Ίδρυμα – Επιτροπή Εράνων
Δικαίωμα
Έννοια – συγγενείς έννοιες
Κτήση-απώλεια – Διακρίσεις
Άσκηση-κατάχρηση δικαιώματος
Σύγκρουση – Προστασία του δικαιώματος
Αυτοδικία – Άμυνα – Κατάσταση ανάγκης
Δικαιοπραξίες
Προϋποθέσεις για την έγκυρη κατάρτιση – Ικανότητα
Δικαστική συμπαράσταση -Συμφωνία δηλώσεως και βουλήσεως
Εικονικότητα – Πλάνη –Απάτη – Απειλή
Τύπος
Αισχροκερδείς δικαιοπραξίες
Συμβάσεις
Έννοια – Είδη συμβάσεων
Αιρέσεις
Αντιπροσώπευση – Πληρεξουσιότητα
Προθεσμία-παραγραφή – Ενοχή – Υπαιτιότητα
Θεμελιώδης αρχές του ενοχικού δικαίου- Γένεση και απόσβεση ενοχών
Υπερημερία – Μεταβίβαση ενοχών
Έννοια των παρακάτω ενοχικών δικαιοπραξιών
Δωρεά – Πώληση – Μίσθωση – Μεσιτεία – – Εντολή – Δάνειο
Χρησιδάνειο – Παρακαταθήκη – Εγγύηση – Αδικαιολόγητος πλουτισμός
Έννοια της αδικοπραξίας και προϋποθέσεις καταλογισμού
Μορφές εξουσίας του προσώπου επί των πραγμάτων
Πράγματα και διακρίσεις
Νομή
Έννοια – Διακρίσεις – Κτήση-απώλεια
Εμπράγματα δικαιώματα
Είδη – Βασικές αρχές
Κυριότητα
Ορισμός – Είδη – Περιορισμοί – Κτήση – Χρησικτησία
Ειδικές μορφές κυριότητας – Προστασία της κυριότητας – Δουλείες
Εμπράγματη ασφάλεια
Ενέχυρο – Υποθήκη
Εμπορικό Δίκαιο
Αντικείμενο και ιστορία του εμπορικού δικαίου.
Οι εμπορικές πράξεις. Οι έμποροι, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις των εμπόρων. Βιομηχανική ιδιοκτησία και ανταγωνισμός.
Εμπορική επωνυμία. Σήμα-Ευρεσιτεχνία. Το δίκαιο του ανταγωνισμού. Το δίκαιο των εμπορικών εταιρειών. Οι επιμέρους εμπορικές εταιρείες. Η ανώνυμη εταιρεία. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Η ναυτική εταιρεία. Συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
Το δίκαιο των αξιόγραφων. Συναλλαγματική. Γραμμάτιο σε διαταγή. Επιταγή. Πτωχευτικό δίκαιο.
Για την εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
(1) Μικροοικονομική 
1.Εισαγωγή στην Μικροοικονομία : το οικονομικό πρόβλημα, η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων
2.Θεωρία συμπεριφοράς Καταναλωτού
3.Θεωρία Ζητήσεως του Καταναλωτού
4.Θεωρία ζητήσεως των αγαθών
5.Θεωρία της Παραγωγής
6.Μορφές και ισορροπία της αγοράς
 (2) Δίκαιο
1. Εισαγωγή στο Δίκαιο (Έννοια του Δικαίου, παράγοντες διαμόρφωσης του δικαίου, πηγές, κανόνας δικαίου, ισχύς και ερμηνεία του κανόνα δικαίου, διακρίσεις και κλάδοι του Δικαίου)
2. Ιδιωτικό Δίκαιο (η νομική έννοια του προσώπου, δικαιοπραξία, αντιπροσώπευση, ο χρόνος στις έννομες σχέσεις, η έννοια του δικαιώματος, η ενοχική σχέση, η έννοια του πράγματος, κληρονομική διαδοχή, διαθήκη, διαδοχή εξ αδιαθέτου, επιζών σύζυγος, αναγκαστική διαδοχή, αποκλήρωση, αποδοχή της κληρονομιάς, κληρονομητήριο, κληροδότημα, κληρονομικό καταπίστευμα, Εμπορική Εταιρεία, Προσωπικές εταιρείες, Κεφαλαιουχικές εταιρείες
3. Δημόσιο Δίκαιο (Η έννοια του Συντάγματος και οι διακρίσεις του, η έννοια του κράτους και η νομική προσωπικότητα, το Σύνταγμα του 1975 και οι αναθεωρήσεις του, η Δημόσια Διοίκηση, οι διοικητικές πράξεις, το στοιχείο ιεραρχίας στα όργανα της δημόσιας διοίκησης, η Δικαιοσύνη, τα διοικητικά και πολιτικά δικαστήρια, τα ασφαλιστικά μέτρα, η Ανώτατη Δικαιοσύνη – ΣτΕ, ΕλΣ, ΑΠ, ΑΕΔ-το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, οι Ανεξάρτητες Αρχές, το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Τοπική Αυτοδιοίκηση, το πρόγραμμα «Καλλικράτης», σχέσεις κρατικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.
 (3) Τουρισμός
1.      Η έννοια του τουρισμού
2.      Μορφές τουρισμού (πολιτιστικός, οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, βιομηχανικός τουρισμός, συνεδριακός τουρισμός, ιαματικός τουρισμός, τουρισμός πόλης)
3.      Η τουριστική ταυτότητα μιας χώρας
4.      Επικοινωνιακή τουριστική πολιτική
5.      Ελλάδα (διοικητικός φορέας τουρισμού, εθνική στρατηγική για την τουριστική ανάπτυξη, προβολή και προβολή, τουριστική ταυτότητα, ηλεκτρονική προβολή και προώθηση)
6.      Πολιτιστική κληρονομιά, η διεθνής προστασία της και η σύμβαση της UNESCO
7.      Πολιτισμικός τουρισμός, πολιτιστικοί τουρίστες

 

Log In

Create an account